Wet Normering topinkomens en de OCW-sector in 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is een nieuwe regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren van kracht. In deze nieuwe regeling wordt het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen en de Raden van toezicht op een andere wijze vastgesteld. Moest voorheen alleen worden getoetst op de bezoldiging onder het geldende maximum (€ 178.000 in 2015) bleef, nu wordt daar een klasse-indeling aan toegevoegd. Afhankelijk van de klasse indeling, is een bepaald bezoldgingsmaximum van kracht, variërend van € 106.000 voor klasse A tot € 179.000 voor klasse G)

Bijgaand hebben wij deze nieuwe opzet voor bepaling van het bezoldigingsmaximum uiteengezet in een stappenplan voor 2016.

 1. Bepaal de klasse indeling
  Bepaal met behulp van de bijlage bij de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren de klasse indeling. Deze regeling kunt u vinden op www.topinkomens.nl. De klasse indeling is afhankelijk van de omzet, aantal leerlingen en het aantal onderwijssoorten of sectoren. Daarbij wordt uitgegaan van het driejaarsgemiddelde van de jaren 2015, 2014 en 2013.
 1. Stel de klasse indeling als Raad van Toezicht vast
  Stel de klasse indeling als Raad van Toezicht vast. Doe dit in ieder geval voor het einde van 2016 of eerder indien er in 2016 besloten wordt tot aanpassing van de geldende bezoldiging van topfunctionarissen en Rvt-leden. Of nieuwe topfunctionarissen of leden van de RvT worden benoemd!

  Besluiten over bezoldiging van topfunctionaris en Raad van toezicht leden die in 2016 worden genomen, moeten passen binnen de geldende klasse-indeling. Indien de klasse indeling (nog) niet is vastgesteld door de Raad van toezicht, ontbreekt dit kader. Daarbij loopt u het risico dat later blijkt dat de bezoldiging te hoog is vastgesteld en teruggevorderd moet gaan worden.

 1. Stel vast of huidige bezoldigingen van topfunctionarissen en Rvt leden passen binnen de maxima van de betreffende klasse
  Mocht blijken dat het huidige bezoldigingsniveau past binnen de klasse indeling, dan is er (eventueel) nog ruimte voor verhoging. Indien de huidige bezoldiging, zoals deze is vastgesteld voor 1 januari 2016, hoger is dan het geldende maximum dan geldt het overgangsrecht.

  Overgangsrecht betekent dat 4 jaar lang de bezoldiging op het (te hoge) niveau gehandhaafd mag blijven worden. Daarna moet de bezoldiging in 3 jaar worden afgebouwd naar het dan geldende maximum.

 1. Zorg dat voorstellen tot aanpassing van de bezoldiging passen binnen de klasse indeling
  Toetst de voorstellen voor aanpassing van de bezoldiging van topfunctionarissen (ook bij het aanstellen van interim-topfunctionarissen) aan de door de Raad van toezicht vastgestelde klasse-indeling.

 

De geldende wet en regelgeving kunt u vinden op www.topinkomens.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ellen Zeeman via ellen@hofsteengezeeman.nl of mobiel op 06 23 772 779