ANBI status goed geregeld?

Groningen : 3 juli 2014
Betreft : ANBI status goed geregeld?

Geachte lezer,

De nieuwe ANBI regels op een rij

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Vanaf 1 juli 2014 handhaaft de Belastingdienst deze nieuwe regels ook daadwerkelijk en dat heeft inmiddels geleid tot het intrekken van de ANBI-status bij een groot aantal instellingen. Om problemen bij uw instelling te voorkomen zetten we de regels nog even op rij. Deze kunt u ook vinden op de site van Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 moet uw ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling. Als de statutaire naam afwijkt van de naam waaronder u bij het publieke bekend bent, dan moet u beide namen opnemen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer.
 • het post- of bezoekadres van de instelling.
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan.
 • de functie van de bestuurders.
  Het gaat hierbij om de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders en/of toezichthouders.
 • het beloningsbeleid.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
 • een financiële verantwoording.

Op drie van deze punten gaan we nader in omdat deze in de praktijk vaak vragen oproepen.

Het beleidsplan
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn en moet tenminste inzicht geven in:

 • het werk dat de instelling doet.
 • de manier waarop de instelling geld werft.
 • het beheer van het vermogen van de instelling.
 • de besteding van het vermogen van de instelling.

Het beloningsbeleid
Bij de publicatie van het beloningsbeleid moet u onderscheid maken tussen het beloningsbeleid voor het bestuur, de directie en het overige personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar bijvoorbeeld de van toepassing zijnde CAO.
Voor de directie is vaak een aparte regeling van kracht terwijl de beloning voor bestuur of toezichthouder meestal in de statuten geregeld is.
Bij veel ANBI’s is ook de Wet Normering Topinkomens van kracht die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning maar ook gedetailleerde publicatie voorschrijft.

De financiële verantwoording
De te publiceren financiële verantwoording bevat voor iedere ANBI tenminste de volgende informatie:

 • de balans.
 • de staat van baten en lasten.
 • een toelichting.

De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar worden gepubliceerd op een eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011. Concreet betekent dit dat alle jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2011 moeten worden gepubliceerd en niet alleen de meest recente jaarrekening.

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Op verzoek van de belastingdienst moet u kenbaar kunnen maken op welke wijze u aan de publicatie verplichtingen heeft voldaan.

Heeft u vragen over de ANBI-status van uw instelling dan kunt u contact opnemen met de Hofsteenge Zeeman Groep via ellen@hofsteengezeeman.nl of op 06 23 77 27 79.