Specialisme

Controle

Controle kan om verschillende redenen aan de orde zijn. Het kan wettelijk zijn voorgeschreven, het kan zijn dat financiers / subsidiegevers erom vragen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat bestuurders of toezichthouders zelf prijs stellen op controle van de jaarrekening of andere verantwoordingen.

Voorbeelden van controleopdrachten:

Jaarrekening
Onderzoeken dat de jaarrekening het door de wet vereiste inzicht geeft (getrouwheid van de jaarstukken). Bij overheden en maatschappelijke organisaties waar wij ons specifiek op richten wordt over het algemeen ook onderzoek gedaan naar de financiële rechtmatigheid.

Subsidieverantwoordingen
Onderzoeken dat de bestedingsverantwoording correct is en dat er aan de subsidieregels en voorschriften is voldaan. Dat kan gaan om nationale subsidies van bijvoorbeeld rijk, provincies, gemeenten. Het kan ook gaan om specifieke fondsen. Daarnaast hebben we veel ervaring met projecten die worden gefinancierd uit Europese Fondsen (Leader, POP, EFRO, ELFPO en dergelijke).

Overige controles
Misschien hebt u behoefte aan onderzoek naar de naleving van een overeenkomst, controle van een opgave van omzet, of misschien is er behoefte aan controle van niet-financiële informatie(bijvoorbeeld inhoudelijke prestatiegegevens) of welke controlebehoefte dan ook. Neemt u gerust contact op. Samen met u werken we de opdracht en de vorm van rapportage nader uit en leveren zo assurance op maat.

Advies

Onze professionals kunnen u door middel van onderzoek en advies op verschillende gebieden terzijde staan. De aard en inhoud van de opdracht en de rapportages stemmen wij af met onze opdrachtgevers.

U leest hierna een aantal voorbeelden, maar als uw behoefte er niet tussenstaat, neem gerust contact op, we kunnen veel meer dan we hier kunnen vertellen.

• Versterken interne beheersing; onderzoek en advies op het gebied van de administratieve organisatie en interne beheersing
• Due diligenceonderzoek; onderzoek in het kader van de (mogelijke) waarde van organisaties in verband met fusies, overname, samenwerking
• Risico-analyses; inventariseren en classificeren van risico’s
• Opzetten risicomanagement; ondersteunen van organisaties in het realiseren van een systeem van risicomanagement
• Fraudepreventie; advisering inzake voorkomen van fraude
• Fraudeonderzoek; op basis van signalen onderzoeken van aard en omvang van mogelijke fraudes
• Kostprijsmodellen / tariefstructuren
• (naleven) governancecodes

Onze adviseurs zijn deskundig, branchespecialist, creatief, maar ook ervaren genoeg om te weten dat een advies pas goed is als opdrachtgever (communicatie) en maatschappij (duurzame houdbaarheid van het advies) ermee verder kunnen. Daar waar nodig zullen wij derhalve “maatschappelijke kanttekeningen” maken.

 

Onderwijs

Tegenwoordig is alles integraal. Integraal Kind Centrum, integrale verantwoordelijkheid voor bestuurders en toezichthouders. En als het aan OCW ligt mag (moet) de sector ook integraal aanvoelen wat er in de toekomst verwacht wordt. Helaas nog niet altijd met minder regels. Worstelingen tussen vernieuwen en regels, samenwerkingsscholen, verbinden van scholen en kinderopvang: veel kansen, maar evenveel vragen. Asielzoekersonderwijs, asielzoekerscholen, hoe zit het met bekostiging, wat mag er wel en niet?

Integrale dienstverlening, controle en advies op maat, rekening houdend met de eigen strategie en de eisen van het rijk.

Hofsteenge Zeeman Groep, onderwijsaccountants

Wij staan naast u, wij zien de ontwikkelingen en onze controle integreert compliance en slimme oplossingen. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons…

Gemeenten

Volop in de maatschappelijke belagstelling. Overheveling van taken vanuit het rijk. Decentralisaties sociaal domein, opvang van mensen die het nodig hebben, daar bovenop de vennootschapsbelasting vanaf 2016. Regionale concentratietendensen vanuit o.a. krimp, nieuwe taken, gewenste schaalniveaus. Grondexploitatie volstrekt anders dan voorheen, hoe organiseer je de ICT-omgeving en de beveiliging?

Onze mensen willen graag samen met u die uitdagingen aangaan. Vanuit de controle van de jaarstukken samenwerken aan governance, beheersing, risicomanagement en…in control zijn. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons…

Cultuur

Spannende tijden, nieuwe kansen voor de basisinfrastructuur vanaf 2017, daarnaast de lokale wensen en behoeften. Lokale overheden moeten steeds meer keuzes maken om de meerjarenbegroting in evenwicht te houden. Prestatieverantwoordingen bestaan nog niet zo lang, maar worden steeds belangrijker. Naast een correcte jaarrekening uiteraard. Cultural governance, cultureel ondernemerschap, daarbij past een accountant met belangstelling voor en verstand van de culturele sector. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons…

Media

Regionale media onder druk, samenwerken, redactioneel onafhankelijk zijn en blijven. Uitdagingen die we kennen uit tal van discussies over inhoud en geld. Maar krachtenbundeling in ondersteunende functies biedt wel degelijk kansen om de inhoud (ic redactionele onafhankelijkheid) te borgen. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons…