Diensten

Controle | Jaarrekening | Subsidieverantwoordingen

Controle kan om verschillende redenen aan de orde zijn. Het kan wettelijk zijn voorgeschreven, het kan zijn dat financiers / subsidiegevers erom vragen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat bestuurders of toezichthouders zelf prijs stellen op controle van de jaarrekening of andere verantwoordingen.

Wij houden bij de uitvoering van de controle vanzelfsprekend rekening met de wettelijke eisen voor de jaarrekening de regels van de Autoriteit Financiële Markten, met de controlestandaarden van de NBA maar verbinden die met de specifieke wensen van onze opdrachtgevers. Onze aanpak is gebaseerd op een gezamenlijke risicoanalyse en de interne beheersmaatregelen die er zijn genomen om deze risico’s af te dekken. Zo combineren we de verplichte ‘nummers’ met de voor u relevante thema’s

Voorbeelden van controleopdrachten:

Jaarrekening

Onderzoeken dat de jaarrekening het door de wet vereiste inzicht geeft (getrouwheid van de jaarstukken). Bij overheden en maatschappelijke organisaties waar wij ons specifiek op richten wordt over het algemeen ook onderzoek gedaan naar de financiële rechtmatigheid. De controleverklaring bevat daarmee een oordeel over zowel de getrouwheid als de (financiële) rechtmatigheid. De jaarrrekeningcontrole wordt meestal in twee fasen uitgevoerd. Gedurende het jaar een interimcontrole, gericht op de interne beheersmaatregelen in de belangrijkste processen. Dit sluiten we af met een managementletter. Bij de controle van de jaarrekening zelf richten we ons op de balans, exploitatie en de presentatie. Dit sluiten we af met onze controleverklaring en het accountantsverslag.

Subsidieverantwoordingen

Onderzoeken dat de bestedingsverantwoording correct is en dat er aan de subsidieregels en voorschriften is voldaan. Dat kan gaan om nationale subsidies van bijvoorbeeld rijk, provincies, gemeenten. Het kan ook gaan om specifieke fondsen. Bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds en het VSB Fonds. Daarnaast hebben we veel ervaring met projecten die worden gefinancierd uit Europese Fondsen (Leader, POP, EFRO, ELFPO en dergelijke).

Overige controles

Misschien hebt u behoefte aan onderzoek naar de naleving van een overeenkomst, controle van een opgave van omzet, of misschien is er behoefte aan controle van niet-financiële informatie (bijvoorbeeld inhoudelijke prestatiegegevens) of welke controlebehoefte dan ook. Neemt u gerust contact op. Samen met u werken we de opdracht en de vorm van rapportage nader uit en leveren zo assurance op maat.

Advies

Soms heeft u behoefte aan een onafhankelijke blik en een scherp advies. Onze professionals kunnen u door middel van onderzoek en advies op verschillende gebieden terzijde staan. De aard en inhoud van de opdracht en de rapportages stemmen wij af met onze opdrachtgevers.

U leest hierna een aantal voorbeelden, maar als uw behoefte er niet tussenstaat, neem gerust contact op, we kunnen veel meer dan we hier kunnen vertellen.

• Versterken van de interne beheersing; onderzoek en advies op het gebied van de administratieve organisatie en interne beheersing
• Due diligence onderzoek; onderzoek in het kader van de (mogelijke) waarde van organisaties in verband met fusies, overname, samenwerking.
• Risico-analyses; inventariseren en classificeren van risico’s
• Opzetten risicomanagement; ondersteunen van organisaties in het realiseren van een systeem van risicomanagement
• Fraudepreventie; advisering inzake het voorkomen van fraude
• Fraudeonderzoek; op basis van signalen onderzoeken van aard en omvang van mogelijke fraudes
• Kostprijsmodellen / tariefstructuren
• De naleving van governance codes

Onze adviseurs zijn deskundig, branchespecialist, creatief, maar ook ervaren genoeg om te weten dat een advies pas goed is als opdrachtgever (communicatie) en maatschappij (duurzame houdbaarheid van het advies) ermee verder kunnen. Daar waar nodig zullen wij derhalve “maatschappelijke kanttekeningen” maken.

Interim management

De behoefte aan interim management kan vanuit diverse perspectieven ontstaan. Er kan behoefte zijn aan de vervanging van de eigen functionaris (controller, manager Finance & Control, HEAD, manager bedrijfsvoering). Het kan ook zijn dat de bedrijfsvoeringsprocessen in de organisatie niet lekker lopen. Dan kan er behoefte zijn aan een interim manager die de problemen in kaart brengt en met oplossingsvoorstellen komt. Natuurlijk kan het zijn dat de oplossingsrichting er al wel is, maar dat een sterke persoonlijkheid daaraan leiding moet geven.

De Hofsteenge Zeeman Groep kan voor dit soort vraagstukken ervaren en deskundige mensen leveren. Door de wol geverfde financiële professionals met relevante ervaring en de communicatieve vaardigheden om uw organisatie verder te helpen. Bovendien hebben deze professionals de brede kennis en ervaring van een accountantsorganisatie achter zich staan en kunnen zij en u daar altijd een beroep op doen.

HZG Academy

Zoekt u een kleinschalige organisatie en persoonsgerichte cursussen of trainingen, specifiek voor uw situatie? Bijvoorbeeld gericht op voor u belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering, governance, administratie en verantwoordingsplicht van overheden, gesubsidieerde / maatschappelijke instellingen? Wilt u zelf invloed op de inrichting en de inhoud van de cursus of training? Dat kan!

HZG Academy levert naast actualiteitenbijeenkomsten ook trainingen en coaching op maat.
Voorbeelden uit ons aanbod zijn:

• Bedrijfsvoering voor leidinggevenden zonder financiële achtergrond. Zes modules van 4 uur; Risicomanagement, AO/IB, Finance & Control, Verslaggeving, Fiscaliteit, Capita Selecta.
• Basiscursus financiën voor raadsleden, leden provinciale staten, bestuurders, toezichthouders.
• Basiscursus BBV
• Actualiteiten BBV
• Governance in uw branche (onderwijs, cultuur, zorg,….)
• Controle en control in de keten na de drie decentralisaties